Quran Central Logo

 
               Navigation Menu
               Home > SheikhList > Abd Allah Bsfr


Abd Allah Bsfr

( Tarteel )Choose a Surah from the list below and click on Play
إختر سورة من القائمة تحت

Nr / رقم

 Surah

 السورة

قراءة

  Play / استماع

 001  AlFatihah   الفاتحة  
 002  AlBaqarah   البقرة  
 003  AlImran   آلعمران  
 004  AnNisa'   النساء  
 005  AlMa'idah   المائدة  
 006  AlAn'am   الأنعام  
 007  AlA'raf   الأعراف  
 008  AlAnfal   الأنفال  
 009  AtTawbah   التوبة  
 010  Yunus   يونس  
 011  Hood   هود  
 012  Yusuf   يوسف  
 013  ArRa'd   الرعد  
 014  Ibrahim   إبراهيم  
 015  AlHijr   الحجر  
 016  AnNahl   النحل  
 017  AlIsra'   الإسراء  
 018  AlKahf   الكهف  
 019  Maryam   مريم  
 020  Taha   طه  
 021  AlAnbiya'   الأنبياء  
 022  AlHajj   الحج  
 023  AlMu'minun   المؤمنون  
 024  AnNur   النور  
 025  AlFurqan   الفرقان  
 026  AshShu'ara'   الشعراء  
 027  AnNaml   النمل  
 028  AlQasas   القصص  
 029  Al'Ankabut   العنكبوت  
 030  ArRoom   الروم  
 031  Luqman   لقمان  
 032  AsSajdah   السجدة  
 033  AlAhzab   الأحزاب  
 034  Saba'   سبأ  
 035  Fatir   فاطر  
 036  Yasin   يس  
 037  AsSaffat   الصافات  
 038  Sad   ص  
 039  AzZumar   الزمر  
 040  Ghafir   غافر  
 041  Fussilat   فصلت  
 042  AshShura   الشورى  
 043  AzZukhruf   الزخرف  
 044  AdDukhan   الدخان  
 045  AlJathiya   الجاثية  
 046  AlAhqaf   الأحقاف  
 047  Muhammad   محمد  
 048  AlFath   الفتح  
 049  AlHujurat   الحجرات  
 050  Qaf   ق  
 051  AzZariyat   الذاريات  
 052  AtTur   الطور  
 053  AnNajm   النجم  
 054  AlQamar   القمر  
 055  ArRahman   الرحمن  
 056  AlWaqi'ah   الواقعة  
 057  AlHadid   الحديد  
 058  AlMujadilah   المجادلة  
 059  AlHashr   الحشر  
 060  AlMumtahinah   الممتحنة  
 061  AsSaff   الصف  
 062  AlJumu'ah   الجمعة  
 063  AlMunafiqun   المنافقون  
 064  AtTaghabun  التغابن 
 065  AtTalaq   الطلاق  
 066  AtTahrim   التحريم  
 067  AlMulk   الملك  
 068  AlQalam   القلم  
 069  AlHaqqah   الحاقة  
 070  AlMa'arij   المعارج  
 071  Nooh   نوح  
 072  AlJinn   الجن  
 073  AlMuzzammil   المزمل  
 074  AlMuddaththir   المدثر  
 075  AlQiyamah   القيامة  
 076  AlInsan   الإنسان  
 077  AlMursalat   المرسلات  
 078  AnNaba'   النبأ  
 079  AnNazi'at   النازعات  
 080  'Abasa   عبس  
 081  AtTakwir   التكوير  
 082  AlInfitar   الإنفطار  
 083  AlMutaffifin   المطففين  
 084  AlInshiqaq   الانشقاق  
 085  AlBuruj   البروج  
 086  AtTariq   الطارق  
 087  AlA'la   الأعلى  
 088  AlGhashiyah   الغاشية  
 089  AlFajr   الفجر  
 090  AlBalad   البلد  
 091  AshShams   الشمس  
 092  AlLail   الليل  
 093  AdDuha   الضحى  
 094  AshSharh   الشرح  
 095  AtTin   التين  
 096  Al'Alaq   العلق  
 097  AlQadr   القدر  
 098  AlBaiyinah   البينة  
 099  AzZalzalah   الزلزلة  
 100  Al'Adiyat   العاديات  
 101  AlQari'ah   القارعة  
 102  AtTakathur   التكاثر  
 103  Al'Asr   العصر  
 104  AlHumazah   الهمزة  
 105  AlFil   الفيل  
 106  Quraish   قريش  
 107  AlMa'un   الماعون  
 108  AlKauthar   الكوثر  
 109  AlKafirun   الكافرون  
 110  AnNasr   النصر  
 111  AlMasad   المسد  
 112  AlIkhlas   الإخلاص  
 113  AlFalaq   الفلق  
 114  AnNas   الناس